Nước sấy tráng cho máy RW1

Rinse additive

Nước sấy tráng cho máy RW1
pH: 1.8 – 3.5
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo