Chất tẩy lò KH5

Oven & fryer cleaner

Chất tẩy lò KH5
pH: 11.6 – 13.2
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo