Ruy băng ghi chú

Marking tape

Ruy băng ghi chú
Đóng gói : 1x12 Cuộn
NPP : Bich Quan | Always ready

logo