Chất trung hòa RS1

Laundry sour

Chất chua trung hòa RS1
pH: ------
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo