Chất giặt chính LD13

Laundry main detergent

Chất giặt chính LD13
pH: 11.3 – 12.9
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo