Chất nhũ tương làm mềm SP3

Laundry emulsifier

Chất nhũ tương làm mềm SP3
pH: 8.8 – 10.5
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo