Chất tăng cường độ kiềm SP1

Laundry alkaline booster

Chất tăng nồng độ kiềm SP1
pH: 12.0 – 13.5
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo