Tẩy điểm vết dơ cổ áo và tay áo SP13

Collar & Cuff Spotter

Chất tẩy vết dơ cổ áo, tay áo SP13
pH: 3.1 – 4.7
Đóng gói : 12X500ml
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo