Tẩy điểm vết carbon, nhọ nồi SP7

Carbon Stain Spotter

Chất tẩy vết carbon, nhọ nồi SP7
pH: 11.4 – 12.2
Đóng gói : 12X500ml
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo